ရိုးရာေလးအသစ္ ထြက္ရွိမည့္ တန္ဖိုးနည္းဖုန္း နံပါတ္မ်ား

အသစ္ထြက္ရွိမည့္ တန္ဖိုးနည္းဖုန္း တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ နံပါတ္မ်ား

ေနျပည္ေတာ္ - 09 42x x x x x x x
ရန္ကုန္ - 09 42015 x x x x
မႏၱေလး - 09 4025 x x x x x
မေကြး - 09 4015 x x x x x
စစ္ကိုင္း - 09 4004 x x x x x
ပဲခူး - 09 4052 x x x x x
ရွမ္း - 09 4037 x x x x x
ကခ်င္ - 09 4 x x x x x x x x
ခ်င္း - 09 4003 x x x x x
ကယား - 09 405 x x x x x x
အစရွိသျဖင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရိုးရာေလးမွ သတင္းရရွိပါသည္။

ရိုးရာေလး

ရိုးရာေလး
  • Comment
  • Facebook Comment