ရိုးရာေလးပံုေတြထဲမွာ တူတဲ့ပံုႏွစ္ပံု

ေအာက္မွာ ေပးထားတဲ့ ပံုေတြထဲမွာ တူတဲ့ပံုႏွစ္ပံု ကိုရွာေပးေနာ္
တူတဲ့ပံုႏွစ္ပံု