ရိုးရာေလး


Back ပင္မစာမ်က္ႏွာ စီးပြားေရး စီးပြားေရးသတင္းမ်ား ျမန္မာ့စီးပြားေရး ခရီးသြား က႑၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စင္ကာပူ လာေရာက္ ေဆြးေႏြး

ခရီးသြား က႑၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စင္ကာပူ လာေရာက္ ေဆြးေႏြး

ခရီးသြား က႑၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စင္ကာပူ လာေရာက္  ေဆြးေႏြးျမန္မာ့ ဟိုတယ္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူ

စင္ကာပူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေမလ အတြင္း လာေရာက္ ေဆြးေႏြး ၾကမည္ ဟိုတယ္/ခရီး ဝန္ႀကီး ဌာနမွ သိရသည္။ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ ဦးပါဝင္ေသာ အဆိုပါ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ဟိုတယ္/ခရီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္း အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိ သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဟိုတယ္ ခရီး က႑မွာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ ခ်င္တယ္ဆိုၿပီး အဆိုျပဳလႊာ တင္ထားတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံလိုသူေတြ ရဲ႕ ေနာက္ခံကိုလည္း ၾကည့္ရေသး တယ္။ တကယ္ အလုပ္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ တိုင္းျပည္ေတြကို ဦးစားေပးမွာပါ" ဟု ဟိုတယ္ ခရီးမွ တာဝန္ရွိသူက ေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ရန္ အျခား ႏိုင္ငံမ်ားက စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိလာခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္လည္း ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာမ်ားကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အက်ိဳးရွိေအာင္ ျပႏိုင္ရန္လိုေၾကာင္း၊ လက္ရွိ တိုးတက္လာေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အေနအထားမ်ားအရ ျမန္မာ့ ခရီးသြား က႑တြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။ "ျဖစ္ႏိုင္ရင္ တိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမယ့္သူေတြ လာရင္ ပိုေကာင္းတယ္"ဟု အထက္ပါ လုပ္ငန္းရွင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့ဟိုတယ္ ခရီးသြား က႑ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ကိုရီးယားစသည့္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအျပင္ ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ား ကပါ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ သို႔ ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအား ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက အတည္ျပဳ ေပးျခင္း မရွိေသး၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလို သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား လက္ေတြ႕ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲ အေနအထားတြင္ ရွိေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္း အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးကလည္း သံုးသပ္သည္။

လႊတ္ေတာ္၌ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ကာ တင္ထားသည့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ၌ အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ သက္တမ္းအား မူလ ထက္ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ ဝင္ေငြကို ေဈးကြက္ ေပါက္ေဈးအတိုင္း လဲလွယ္ခြင့္ ရိ ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္ရာ၌ ႐ႈပ္ေထြးမႈ မရွိေစျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းပါ အခ်က္ မ်ားအရသိရသည္။

Popular News

Popular News
  • Comment
  • Facebook Comment